ડાઉનલોડ

અરજી ફોર્મ
વર્ગ-૩ ની જગ્યાની ભરતી માટેનું અરજી ફોર્મ
   
તારીજ રિપોર્ટ
તારીજ ૨૦૧૪-૨૦૧૫
  તારીજ ૨૦૧૫-૨૦૧૬
  તારીજ ૨૦૧૬-૨૦૧૭
  તારીજ ૨૦૧૭-૨૦૧૮
  તારીજ ૨૦૧૮-૨૦૧૯
   
નાગરિકસુવિધા ફોર્મ
જન્મ-મરણ અરજી ફોર્મ.
  ગટરજોડાણ અરજી ફોર્મ .
  ગુમાસ્તાધારા અરજી ફોર્મ .
  લગ્ન નોંધણી અરજી ફોર્મ .
  મિલકત આકારની પત્રક અરજી ફોર્મ .
  એન.ઓ.સી મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ .
  વ્યવસાય વેરા અરજી ફોર્મ .
  વાર્ષિક અવાકનો દાખલો અરજી ફોર્મ .
  નળ કનેકશન / નામ ટ્રાન્સફર અંગે અરજી ફોર્મ .
   
Profession Tax
   
Property Tax
Tax Vasulat Patrak 31-3-16
   
Bandhkam Rules
Bandhkam_Rules_1
  Bandhkam_Rules_2
  Bandhkam_Rules_3
  Bandhkam_Rules_4
  Bandhkam_Rules_5
   
Budget-2016-17
Budget_2016-17_1
  Budget_2016-17_2
  Budget_2016-17_3
  Budget_2016-17_4
  Budget_2016-17_5
  Budget_2016-17_6
  Budget_2016-17_7
  Budget_2016-17_8
   
Audit Report
Account Audit Report
   
Budget 5 Years
Budget_2016-17
  Budget_2015-16
  Budget_2014-15
  Budget_2013-14
  Budget_2012-13
  Budget_2011-12