સંપર્ક

નગર સેવા સદન, ભૂજ
ડો. જયંત ખત્રી માર્ગ, ભૂજ, જિ. કચ્‍છ
ફોન નં. ૦ર૮૩ર – રપ૩૮૦પ, રપ૩૮૦૬