ભુજ શહેરની બેંકોના નામ

વિગત
ફોન નંબર
એસ .બી. આઇ ( એનઆરઆઇ બ્રાન્‍ચ )
રપ૬૧૦૦
સ્‍ટેટ બેંક ઓફ ઇન્‍ડીયા
રરરપ૩૩
સેન્‍ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્‍ડીયા
રર૦ર૪૮
ઓબીસી બેંક
રપ૦૮૦૪
બી. એમ. સી. બી. બેંક
રર૩૬૬૩
કોર્પોરેશન બેંક
રપ૦૮૬૬
બેંક ઓફ બરોડા
રર૩૮ર૭
દેના બેંક
રર૯પ૩૧
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્‍ડીયા
રર૦૪૦૮
ભુજ કોમ. કો. ઓ. બેંક
રર૦૮૭૩
ઇન્‍ડીયન બેંક
રપ૧૮૪૦
રાજકોટ ના સહ. બેંક
રપ૩૭૯૩
કે.ડી.સી.સી. બેંક
રર૩૬ર૩
યુકો બેંક
ર૩૧૧પ૦
સિન્ડીકેટ બેંક
રર૧૦ર૦
આઇડીબીઆઇ બેંક
ર૯૦૦૯૦
ઇન્‍ડીયન ઓવરસીઝ બેંક
રર૦૮૮૬
ઇનડીલેન્‍ડ બેંક
ર૩૦૧ર૭
આઇસીઆઇસીઆઇ
રર૭૮૭૩
એચડીએફસી બેંક
રપ૮૭ર૬ / ર૧
અલાહાબાદ બેંક
રર૭૬૦૦
વિજયા બેંક
રપર૭પ૧
ડેવલપમેન્‍ટ ક્રેડિટ બેંક
૬પ૩૧૦૩
પંજાબ નેશનલ બેંક
રર૧૦ર૯