વિશ્રામગૃહ

વિગત ફોન નંબર
હોટલ પ્રિન્‍સ રપ૦૩૭ર / રર૦૩૭૦
હોટલ આભા ઇન્‍ટરનેશનલ રપ૪૪પ૧ / ૯૮રપ૬૭૪૬૩૩
હોટલ ગ્રીન રોક રર૧ર૮૦ / રપ૩૬૪૪
હોટલ નિલમ રર૪૭૮૬
જૈન ડાઇનીંગ હોલ રપપ૩૧૮
હોટલ લેકવ્‍યુ રર૦૬ર૧
હોટલ વિરામ રર૩૯ર૩
ઇલાર્ક -
જનતાઘર રપ૪૪પ૬ / પ૭
નિલકંઠ ગેસ્‍ટ હાઉસ રરરપ૩૮
નિત્‍યાનંદ ગેસ્‍ટ હાઉસ રર૦૬ર૮
પંકજ ગેસ્‍ટ હાઉસ રર૧૮૬૭
વી.આર.પી. ગેસ્‍ટ હાઉસ રર૧૩૮૮
સાગર ગેસ્‍ટ હાઉસ રર૧૪૭૯
દિપક ગેસ્‍ટ હાઉસ રર૦પ૮પ