માહિતી અધિકારી અધિનિયમ

 
માહિતી ખાતાના અધિકારીઓ
ક્રમ નામ - સરનામું વર્તમાનપત્રનું નામ અને ઇ - મેઇલ એડ્રેસ ટેલિફોન - પ્રેસ ટેલિફોન - નિવાસ ટેલિફોન - ફેકસ
1
શ્રી એસ. કે. સોની નાયબ માહિતી નિયામક – ભુજ રર૪૮૪૯ રપર૮પપ રપ૦૯રપ૪
  સહાયક માહિતી નિયામક,   ૯૮૭૯૦૧ર૭૧૪    
  બહુમાળી ભવનની સામે, ભુજ        
 
માહિતી અધિકારી અધિનિયમ
Download
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ર૦૧૦
Right To Information, 2010
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ર૦૦પ
Right To Information, 2005

Work Order/Agreement
 
Street Pole
 
Hording Board
Shree Publicity WO
Shree Publicity Hording Board Agreement Work Order
Shree Publicity Agreement Page 1
Shree Publicity Agreement Page 2
Shree Publicity Agreement Page 3