મુખ્‍ય અધિકારીઓની માહિતી

અનું.
નામ
સમયગાળો
વી. એમ. શાહ
૧પ/૧/૯૮ થી ર૯/૯/૯૯
કે. વી. ભાલોડીયા GAS
૩૦/૯/૯૯ થી ૩/૧૦/૯૯
એમ. જે. પાસડ
૪/૧૦/૯૯ થી ર૪/૧/૦૦
આર. જે. વલવી
રપ/૧/૦૦ થી ર૬/૧/૦૦
એમ. એલ. મીરાણી
ર૭/૧/૦૦ થી ૧૪/૪/૦૦
આર. આર. પરમાર
૧પ/૪/૦૦ થી ૧૭/૮/૦૦
તિલક શાસ્ત્રી
૧૮/૮/૦૦ થી ૧૭/૧ર/૦૦
આર. આર. ડામોર GAS
૧૮/૧ર/૦૦ થી ૧૩/૧ર/૦૧
એ. બી. પરમાર GAS
૧૪/ર/૦૧ થી ૧૮/૧ર/૦૪
૧૦
બી. વી. લીંબાસીયા GAS
૧૯/ર/૦૪ થી ર૩/ર/૦૭
૧૧
તિલક શાસ્ત્રી
ર૪/ર/૦૭ થી ૪/૩/૦૭
૧ર
એમ. એચ. શાહ
પ/૩/૦૭ થી ર૬/૮/૦૭
૧૩
આર. કે. પંચાલ GAS
ર૭/૮/૦૭ થી ૧૯/૧/૧૦
૧૪
ચેતન બી. ડુડીયા
ર૦/૧/૧૦ થી ર૬/૮/૧૩
૧પ
પારસકુમાર એચ. મકવાણા
ર૬/૮/૧૩ થી ૯/૧ર/૧૩
૧૬
સંદિપસિંહજી વિ. ઝાલા
૯/૧ર/૧૩ થી ૧૮/ર/૧૪
૧૭
સલીમભાઇ થીમ
૧૮/ર/૧૪ થી ર૧/ર/૧૪
૧૮
સંદિપસિંહજી વિ. ઝાલા
ર૧/ર/૧૪ થી ૧/૩/૧૪
૧૯
સલીમભાઇ થીમ
૧/૩/૧૪ થી ૩/૩/૧૪
ર૦
સંદિપસિંહ જી. ઝાલા
૩/૩/૧૪ થી ૧૮/૭/૧૪
ર૧
પારસકુમાર મકવાણા
૧૯/૭/૧૪ થી ર૭/૧૦/૧૪
રર
જે. ટી. પટેલ
ર૮/૧૦/૧૪ થી ૯/૧૧/૧૪
ર૩
પારસકુમાર મકવાણા
૧૦/૧૧/૧૪ થી ૧૬/૧૧/૧૪
ર૪
જે. ટી. પટેલ
૧૭/૧૧/૧૪ થી ૮/૧/૧પ
રપ
સંદિપસિંહ જી. ઝાલા
૯/૧/૧પ થી ૯/૪/૧પ
ર૬
મેહુલ જોધપુરા
૧૦/૪/૧પ થી ૧૦/૯/૧પ
ર૭
પારસકુમાર મકવાણા
૧૧/૯/૧પ થી ૧૫/૨/૧૬
ર૮
સંજય પટેલ
૧૬/૨/૧૬ થી ૮/૫/૧૬
ર૯
સંદિપસિંહજી. વિ. ઝાલા
૯/૫/૧૬ થી ૨૧/૫/૧૬
૩૦
સંજય પટેલ
૨૨/૫/૧૬ થી ૧૬/૭/૧૬
૩૧
ગોવિંદ.કે.ચાંડપ્પા
૧૭/૭/૧૬ થી ૧૨/૯/૧૭
૩૨
મેહુલ જોધપુરા
૧૩/૯/૧૭ થી ૩૧/૦૭/૧૮
૩૩
સંદિપસિંહજી. વિ. ઝાલા
૦૧/૦૮/૧૮ થી ૩૦/૦૧/૧૯
૩૪
નીતિનભાઈ એન.બોડાત
૩૧/૦૧/૧૯ થી ૦૭/૦૪/૨૧
૩૫
મનોજ આર. સોલંકી
૦૯/૦૪/૨૧ થી ૦૨/૧૧/૨૧
૩૬
પરાક્રમસિંહ મકવાણા
૦૩/૧૧/૨૧ થી ૩૧/૦૧/૨૨
૩૭
જીગર જી પટેલ
૦૧/૦૨/૨૨ થી કાર્યરત