સ્‍ટાફ અંગેની માહિતી

નામ
હોદ્દો
જીગર જી. પટેલ ચીફ ઓફીસર
પ્રવીણ સુથાર એકાઉન્ટ ઓફીસર (ઇનચાર્જ)
હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા હેડક્લાર્ક, શોપ ઇન્સ્પેકટર & જનરલ ટેક્ષ
અરવિંદસિંહ જાડેજા ટેક્ષ શાખા
ભાવિક કંસારા બાંધકામ શાખા
ભાવિનભાઈ ઠક્કર એન્જીનીયર વોટર સપ્લાય શાખા
અનિલભાઈ મારૂ રીજનલ ફાયર ઓફિસર (રાજકોટ ઝોન)
મિલનભાઈ ગંધા એન્જીનીયર એસ.બી.એમ.શાખા
સચિન પરમાર ફાયર ઓફિસર
મનદીપ સોલંકી એન્જીનીયર વોટર સપ્લાય શાખા
કુણાલભાઈ ગઢવી એન્જીનીયર ડ્રેનેજ શાખા
મિલનભાઈ ગંધા ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર
ધારા સોલંકી એમ.આઈ.એસ. એક્સપર્ટ એસ.બી.એમ. શાખા
દક્ષેશ ભટ્ટ એન્જીનીયર રોડલાઈટ શાખા
કિશોરભાઈ શેખા કમેનેજર એન.યુ.એલ.એમ. શાખા(કૌશલ્ય તાલીમ)
ડીમ્પલ ત્રિવેદી મેનેજર એન.યુ.એલ.એમ. શાખા(સ્વરોજગાર/ગ્રુપ સહાય)
પ્રગ્નેશ મકવાણા મિકેનિક શાખા, ક્લાર્ક લીગલ અને માહિતી અધિકાર વિભાગ
યોગેશભાઈ જણસારી ક્લાર્ક મહેકમ શાખા
તારાબેન સાધવાણી સબ રજીસ્ટ્રાર જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોંધણી શાખા
દક્ષેશ એમ. ભટ્ટ મેલેરિયા ઇન્સ્પેકટર
સ્મિતાબેન શાહ સ્ટોર શાખા