સ્‍ટાફ અંગેની માહિતી

નામ
હોદ્દો
મનોજભાઈ આર. સોલંકી ચીફ ઓફીસર
વૈશાલીબા જાડેજા એકાઉન્ટ ઓફીસર
જયંતભાઈ લીમ્બાચીયા હેડ ક્લાર્ક
હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા શોપ ઇન્સ્પેકટર & ટેક્ષ સુપ્રીટેન્ડન્ટ
અરવિંદસિંહ જાડેજા એન્જીનીયર બાંધકામ શાખા
અનિલભાઈ મારૂ ફાયર ઓફીસર અને ઇન્ચાર્જ ચીફ સેનીટરી ઇન્સ્પેકટર
ભાવિનભાઈ ઠક્કર એન્જીનીયર વોટર સપ્લાય શાખા
કુણાલભાઈ ગઢવી એન્જીનીયર ડ્રેનેજ શાખા
મિલનભાઈ ગંધા એન્જીનીયર એસ.બી.એમ.શાખા
હેન્સી ભાનુશાલી એમ.આઈ.એસ એક્ષ્પર્ટ એસ.બી.એમ શાખા
વત્સલભાઈ ગુસાઇ એન્જીનીયર રોડ લાઈટ શાખા
કિશોરભાઈ શેખા મેનેજર એન.યુ.એલ.એમ શાખા (કૌશલ્ય તાલીમ)
અપેક્ષાબેન પટેલ મેનેજર એન.યુ.એલ.એમ શાખા (સ્વરોજગાર / ગ્રુપ સહાય)
દક્ષેશભાઈ ભટ્ટ ક્લાર્ક મીકેનીક શાખા અને સ્ટોર શાખા
યોગેશભાઈ જનસારી ક્લાર્ક મહેક્મ શાખા
બીપીનભાઈ ઠક્કર ક્લાર્ક લીગલ અને માહિતી અધિકાર વિભાગ
સ્મિતાબેન શાહ સબ રજીસ્ટાર જન્મ મરણ અને લગ્ન નોંધણી શાખા
રાજેશભાઈ જેઠી મેલેરિયા ઇન્સ્પેકટર અને ક્લાર્ક જનરલ ટેક્ષ