સ્‍ટાફ અંગેની માહિતી

નામ
શાખા
ફોન નંબર
શ્રી જયંત ડી. લીમ્બાચિયા હેડ કલાર્ક / કમિટી કલાર્ક / ઇ- ગર્વ ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૬
શ્રી બિપીન વી. વાયડા એકાઉન્ટન્ટ ૯૯૦૯૦૩૬૭૪૪
શ્રી વિનોદ ભટ્ટ ઇન્ટરનલ ઓડિટર / સબ રજી. જન્મ મરણ ૭૮૭૪૬૧૭૮૮પ
શ્રી રાજેશ કે. જેઠી સ્ટોરકીપર ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૧૮
શ્રી બિપીન ઠકકર લીગલ શાખા/ માહિતી અધિકાર ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૨૮
શ્રી હિતેન્દ્ઘસિંહ જાડેજા શોપ ઇન્સ્પેકટર / વ્યચસાયવેરો ૯૮૨૫૧ ૩૪૧૬૯
શ્રી મહેશ પી.પીનારા રોડ લાઇટ શાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૨૯
શ્રી યોગેશ બી.જણસારી મહેકમ શાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૮
શ્રી અનિલ મારૂ ફાયર ઇન્ચાર્જ ૯૯૭૮૨૪૬૬૮૨
શ્રી અવનીશ વૈષ્ણવ મેલેરીયા ઇન્સ. ૯૪૨૮૦૭૭૯૧૮
શ્રી હરેન એન. વૈદ્ય કુંટુંબ કલ્યાણ શાખા ૯૮૭૯૨ ૨૮૦૪૦
શ્રી અરવિંદસિંહ જાડેજા ટેક્ષ સુપ્રી ૯૯૦૯૯૨૧૦૧૪
શ્રી ગૌરાંગ જે. આચાર્ય પી.એ પ્રમુખશ્રી ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૯
શ્રી હરદેવસિંહ રાણા ઇન્જીનીયર બાંધકામશાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૨૭
શ્રી ધર્મેન્દ્ધસિંહ વાઘેલા ઇન્જી. ડ્રેનેજ શાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૧
શ્રીકલ્યાણસિહ સોઢા ચીફ સેની.ઇન્સ્પેકટર સેની.શાખા ૯૯૦૯૦૩૬૭૪૮
શ્રી વિનોદ બીં. ગોર ડ્બાણ શાખા ૯૯૭૯૩ ૨૫૧૯૯