સ્‍ટાફ અંગેની માહિતી

નામ
શાખા
ફોન નંબર
શ્રી જયંત ડી. લીમ્બાચિયા હેડ કલાર્ક / કમિટી કલાર્ક / સ્ટોરકીપર ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૬
શ્રી બિપીન વી. વાયડા એકાઉન્ટન્ટ ૯૯૦૯૦૩૬૭૪૪
શ્રી વિનોદ ભટ્ટ ઇન્ટરનલ ઓડિટર / સબ રજી. જન્મ મરણ ૭૮૭૪૬૧૭૮૮પ
શ્રી રાજેશ કે. જેઠી મેલેરીયા શાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૧૮
શ્રી બિપીન ઠકકર લીગલ શાખા/ માહિતી અધિકાર ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૨૮
શ્રી હિતેન્દ્ઘસિંહ જાડેજા ઇ- ગર્વ / ટેક્ષ સુપ્રી / શોપ ઇન્સ્પેકટર ૯૮૨૫૧ ૩૪૧૬૯
શ્રી યોગેશ બી.જણસારી મહેકમ શાખા ૯૯૨૫૧ ૭૦૫૦૮
શ્રી અનિલ મારૂ ફાયર / સેનીટેશન ૯૯૭૮૨૪૬૬૮૨
શ્રી અરવિંદસિંહ જાડેજા બાંધકામશાખા ઇન્જીનીયર ૯૯૦૯૯૨૧૦૧૪
શ્રીકલ્યાણસિહ સોઢા દબાણ શાખા ૯૯૦૯૦૩૬૭૪૮
ભાવિક જે. ઠક્કર એન્જીનીયર (પાણી પુરવઠા / ડ્રેનેજ) ૯૮૨૫૩૬૪૪૨૨
વત્સલ ગોસાઈ એન્જીનીયર (રોડ લાઈટ) ૯૯૦૯૦૩૬૭૪૭