હોસ્પિટલ

વિગત ફોન નંબર
તાલુકા પંચાયત કચેરી, ભુજ રર૧૭૧૧, રર૦૧પ૧, રપ૬૬૮૧
શ્રી જનરલ હોસ્પિટલ રરર૭પ૦, રપ૦૧પ૦
શ્રી સર્વસેવા સંઘ, ( વી.ડી.હાઇસ્‍કૂલ સામે ) રરર૮૩૦
શ્રી આધ્યાત્મિક દીપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ, છઠ્ઠી બારી રપરરર૦
શ્રી સબવાહિની ( ભુ. ન.પા ) રપ૩૮૦૬
શ્રી લોહાણા મહાજન, માધાપર ર૪૧૧૦૦, ર૪૧૧૦૧
આરોગ્ય કર્મચારી મંડળ સંચાલિત રરર૩૦૭, રર૦૮૭ર, રપ૧૪ર૧
ચક્ષુદાન માટે સંપર્ક રપપ૯૯૦, રપરરર૦, રપ૧રપ૬
રકતદાન માટે સંપર્ક - ૧. તુલશીભાઇ પીપરાણી રર૦૪૮૬, રર૧૬૬૯
                               ર. હરેન વૈધ રરર૧૪૪
લેવા પટેલ હોસ્પિટલ ર૩૧૧રર, ર૩૧૧૩૩, ર૩૧૧૪૪
 
બ્‍લડ બેંક
વિગત ફોન નંબર
જી.કે જનરલ હોસ્પિટલ બ્‍લડ બેંક, ભુજ રર૩૩પ૮, રર૬૭પ૦
ગાર્ડી બ્‍સડ બેંક ( બેઝમેન્‍ટ લાયન્‍સ કલબ ) ૯૮રપ૦૮૬૯પ૩
જીવન જયોત બ્‍લડ બેંક ( હસ્પિટલ રોડ ) રરર૮૧ર, રપ૪ર૦૬