કાર્યરત વિભાગો

વિભાગની યાદી
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
ટેક્ષેશન વિભાગ
દબાણ વિભાગ
શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિભાગ
સ્ટોર વિભાગ
એસ.ડબ્લ્યુ.એમ.વિભાગ
ડ્રેઈનેજ વિભાગ
વ્યવસાય વેરા વિભાગ
જન્મ-મરણ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
લાઈટ વિભાગ
વાહન વિભાગ
હિસાબી વિભાગ