પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રી / મુખ્ય અધિકારીશ્રી

પ્રમુખશ્રી
pramukh
 
નામ - શ્રીમતી લતાબેન આઈ. સોલંકી
સંપર્ક - ૯૭૨૫૩ ૨૦૪૪૪
 
   
 
ઉપપ્રમુખશ્રી
pramukh
 
નામ - ડૉ. રામભાઈ કે. ગઢવી
સંપર્ક - ૯૮૨૫૭ ૦૮૪૮૮
   
   
 
મુખ્ય અધિકારીશ્રી
co
 
નામ - શ્રી નીતિનભાઈ બોડાત
સંપર્ક -