પ્રમુખશ્રીની યાદી

અનું.
નામ
સમયગાળો
શ્રી મૂળશંકર એ. ગોર
રપ/૬/૧૯પ૧ થી ર૪/૬/૧૯પર
શ્રી પુરુષોત્તમ ડી. ઠક્કર
રપ/૬/૧૯પર થી ર૪/૬/૧૯પ૩
શ્રી કુન્‍દનલાલ જે. ધોળકિઆ
રપ/૬/૧૯પ૩ થી ર૪/૬/૧૯પ૪
શ્રી ઉમાશંકર બી. માંકડ
રપ/૬/૧૯પ૪ થી ર૪/૬/૧૯પપ
શ્રી ડૉ. ભાણજી ડી. ઠક્કર
રપ/૬/૧૯પપ થી ર૪/૬/૧૯પ૬
શ્રી ડૉ. મહિપતરાય એમ. મહેતા
રપ/૬/૧૯પ૬ થી ૧૧/૮/૧૯પ૭
શ્રી પ્રાણલાલ એન. શાહ
૧ર/૮/૧૯પ૭ થી ર૪/૬/૧૯પ૮
શ્રી કૃષ્‍ણલાલ એન. માંકડ
રપ/૬/૧૯પ૮ થી ૧૯/૭/૧૯પ૯
શ્રી દેવશંકર પી. જોષી
ર૦/૭/૧૯પ૯ થી ર૦/૮/૧૯૬૦
૧૦
શ્રી ભાઇલાલ જી. પાઠક
ર૧/૮/૧૯૬૦ થી ૭/૧૦/૧૯૬૧
૧૧
શ્રી અમૃતપ્રસાદ આર. અંતાણી
૮/૧૦/૧૯૬૧ થી ૧૧/૧૦/૧૯૬ર
૧ર
શ્રી રસિકલાલ બી. મહેતા
૧ર/૧૦/૧૯૬ર થી ર૦/૧૦/૧૯૬૩
૧૩
શ્રી ભાસ્‍કરરાય વી. પંડયા
ર૧/૧૦/૧૯૬૩ થી ૩૧/૧/૧૯૬૬
૧૪
શ્રી રતિલાલ એન. ગાંધી
૧/ર/૧૯૬૬ થી ૩૦/૬/૧૯૬૭
૧પ
શ્રી તુલસીદાસ વી. ઠક્કર
૧/૭/૧૯૬૭ થી ૩૦/૬/૧૯૬૯
૧૬
શ્રી કિશોરચંદ્ર આર. બુચ
૧/૭/૧૯૬૯ થી ૧૧/૯/૧૯૭૦
૧૭
શ્રી પ્રવિણચંદ્ર ડી. ઠક્કર
૧ર/૯/૧૯૭૦ થી ૩૦/૬/૧૯૭૧
૧૮
શ્રીમતિ કુમુદિની જી. પંચોલી
૧/૭/૧૯૭૧ થી ૬/૭/૧૯૭ર
૧૯
શ્રી ધીરજલાલ વી. ઠક્કર
૭/૭/૧૯૭ર થી ર૬/૧૧/૧૯૭૩
ર૦
શ્રી તુલસીદાસ વી. ઠક્કર
ર૭/૧૧/૧૯૭૩ થી ૧૬/૩/૧૯૭૪
ર૧
શ્રી ડૉ. સુરેશચંદ્ર એસ. વૈષ્‍ણવ
૧૭/૩/૧૯૭૪ થી ૩૦/૧૦/૧૯૭૪
રર
શ્રી બહાદુરસિંહ એસ. જાડેજા
૩૦/૧૦/૧૯૭૪ થી ર૯/૧૦/૧૯૭૬
ર૩
શ્રી મહેશકુમાર હરજીવન ઠક્કર
૩૦/૧૦/૧૯૭૬ થી ૧૯/પ/૧૯૭૭
કલેકટર શ્રી હસ્‍તક
૧૯/પ/૧૯૭૭ થી ૧પ/૭/૧૯૭૭
વહીવટદાર શ્રી. એચ. એસ. જોષી
૧૬/૭/૧૯૭૭ થી પ/૧ર/૧૯૭૭
ર૪
શ્રી શંકરભાઇ એલ. સચદે
પ/૧ર/૧૯૭૭ થી ૧ર/૧ર/૧૯૭૮
રપ
શ્રી મંગલભાઇ એચ. માહેશ્વરી
૧ર/૧ર/૧૯૭૮ થી ૪/૧ર/૧૯૭૯
ર૬
શ્રી હીરજીભાઇ મમુભાઇ ઠક્કર
પ/૧ર/૧૯૭૯ થી ૪/૧ર/૧૯૮૧
ર૭
શ્રી ઓસમાણભાઇ મુસા ખત્રી
પ/૧ર/૧૯૮૧ થી ૩૧/૭/૧૯૮૩
શ્રી મહેશકુમાર વી. જોશી, જી. એ. એસ. (એડમિનિસ્‍ટ્રેટર)
૧/૮/૧૯૮૩ થી ૮/પ/૧૯૮પ
ર૮
શ્રી મુકેશ બાબુલાલ ઝવેરી
૯/પ/૧૯૮પ થી ૧૩/૧૧/૧૯૮૬
ર૯
શ્રી અરૂણકુમાર એમ. વછરાજાની
ર૭/૧૧/૧૯૮૬ થી ૮/૮/૧૯૯૦
શ્રી વહીવટદાર શાસન સરકાર શ્રી હસ્‍તક
૯/૮/૧૯૯૦ થી ૦/૧/૧૯૯
૩૦
શ્રીમતિ પ્રભાબેન ડી. પટેલ
૧૧/૧/૧૯૯પ થી ૧૦/૧/૧૯૯૬
૩૧
શ્રી રસિકભાઇ એમ. ઠક્કર
૧૧/૧/૧૯૯૬ થી ૧૦/૧/૧૯૯૭
૩ર
શ્રીમતિ લીલબાઇ દામજી મહેશ્વરી
૧૧/૧/૧૯૯૭ થી ૯/૧/૧૯૯૮
૩૩
શ્રી પ્રવિણસિંહ આર. વાઢેર
૯/૧/૧૯૯૮ થી ૯/૧/૧૯૯૯
૩૪
શ્રીમતિ ઝવેરબેન મંગલદાસ માહેશ્વરી
૯/૧/૧૯૯૯ થી ૯/૧/ર૦૦૦
શ્રી વહીવટદાર શાસન સરકાર શ્રી હસ્‍તક
૯/૧/ર૦૦૦ થી ર૩/૧/ર૦૦૦
૩પ
શ્રી કિરીટભાઇ એમ. સોમપુરા
ર૪/૧/ર૦૦૦ થી ર૩/૭/ર૦૦ર
૩૬
શ્રીમતિ હંસાબેન તારાચંદ છેડા
ર૪/૭/ર૦૦ર થી ર૩/૧/ર૦૦પ
શ્રી કે. બી. થાનકી, જી. એ. એસ.(એડમિનિસ્‍ટ્રેટર)
ર૩/૧/ર૦૦પ થી ૮/૧૧/ર૦૦પ
૩૭
શ્રી બાપાલાલ જે. જાડેજા
૮/૧૧/ર૦૦પ થી ૮/પ/ર૦૦૮
૩૮
શ્રી દેવરાજ કે. ગઢવી
૮/પ/ર૦૦૮ થી ૮/૧૧/ર૦૧૦
૩૯
શ્રી નરેન્‍દ્ર એમ. ઠક્કર (શંકર)
૮/૧૧/ર૦૧૦ થી ૮/પ/ર૦૧૩
૪૦
શ્રીમતિ હેમલતાબેન અમૃતલાલ ગોર
૮/પ/ર૦૧૩ થી ૧૫/૧૨/ર૦૧૫
૪૧
શ્રી અશોકભાઇ ભીમજીભાઇ હાથી
૧૬/૧૨/ર૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૨૦૧૮
૪૨
શ્રીમતી લતાબેન આઈ. સોલંકી
૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી ૧૫/૧૨/૨૦૨૦
૪૩
શ્રી નીતિન એન. બોડાત - વહીવટદાર
૧૬/૧૨/૨૦૨૦ થી ૧૬/૦૩/૨૦૨૧
૪૪
શ્રી ઘનશ્યામ રસીકલાલ ઠક્કર
૧૬/૦૩/૨૦૨૧ થી