ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

1 2 3
કારોબારી સમિતી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
ભરતભાઈ રાણા
ચેરમેન
શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા
સભ્ય
અજયભાઇ પી.ગઢવી
સભ્ય
મહીદીપસિંહ જાડેજા
સભ્ય
કૌશલભાઈ મહેતા
સભ્ય
ગોદાવરીબેન ઠક્કર
સભ્ય
જગતભાઈ વ્યાસ
સભ્ય
અશોકભાઈ પટેલ
સભ્ય
રાહુલભાઈ ગોર
સભ્ય
૧૦
સહદેવસિંહ જાડેજા
સભ્ય
૧૧
રેશ્માબેન ઝવેરી
સભ્ય
સેનીટેશન કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
અશોકભાઈ પટેલ
ચેરમેન
દિલીપભાઈ હડીયા
સભ્ય
રશ્મિબેન સોલંકી
સભ્ય
પ્રકાશબા જાડેજા
સભ્ય
મહીદીપસિંહ જાડેજા
સભ્ય
વોટર સપ્લાય કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
કૌશલભાઈ મહેતા
ચેરમેન
મીનાબેન ચંદે
સભ્ય
કાસમભાઈ કુંભાર
સભ્ય
ધીરેનભાઈ ઠક્કર
સભ્ય
અલીખાન બલોચ
સભ્ય
ડ્રેનેજ કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
દીલીપ હડીયા
ચેરમેન
જીજ્ઞાબેન ઠક્કર
સભ્ય
અજયભાઇ પી.ગઢવી
સભ્ય
શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા
સભ્ય
જાનકીબેન ભટ્ટ
સભ્ય