ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

1 2 3
પ્રોપર્ટી ટેક્ષ-વસુલાત કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
સહદેવસિંહ જાડેજા
ચેરમેન
અલીખાન બલોચ
સભ્ય
કૌશલભાઈ મહેતા
સભ્ય
શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા
સભ્ય
સુશીલાબેન આચાર્ય
સભ્ય
ફાયર વોટર ટેન્કર કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
કાસમભાઈ કુંભાર
ચેરમેન
હેમાબેન ભાનુશાલી
સભ્ય
રશ્મિબેન સોલંકી
સભ્ય
ચૌલાબેન સોની
સભ્ય
ધીરેનભાઈ ઠક્કર
સભ્ય
ટ્રાન્સપોર્ટ કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
જીજ્ઞાબેન ઠક્કર
ચેરમેન
મીનાબેન ચંદે
સભ્ય
મહીદીપસિહ પી.જાડેજા
સભ્ય
અજયભાઇ પી.ગઢવી
સભ્ય
રશ્મિબેન સોલંકી
સભ્ય
શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લેશમેંટ
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
જાનકીબેન રાઘવ ભટ્ટ
ચેરમેન
કૌશલભાઈ મહેતા
સભ્ય
રીટાબેન મોતા
સભ્ય
અશોકભાઈ પટેલ
સભ્ય
જગતભાઈ વ્યાસ
સભ્ય