ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

1 2 3
ટાઉનપ્લાનીગ કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
અજયભાઇ પી.ગઢવી
ચેરમેન
બિંદીયાબેન ઠક્કર
સભ્ય
ચૌલાબેન સોની
સભ્ય
મહીદીપસિંહ જાડેજા
સભ્ય
એશોક્ભાઈ હાથી
સભ્ય
રોડલાઇટ
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
મહીદીપસિંહ જાડેજા
ચેરમેન
ધીરેનભાઈ ઠક્કર
સભ્ય
રીટાબેન મોતા
સભ્ય
અલીખાન બલોચ
સભ્ય
રાજાકભાઈ માંજોઠી
સભ્ય
સાંસ્ક્રુતિક કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
ગોદાવરીબેન ઠક્કર
ચેરમેન
મીનાબેન દિપક ચંદે
સભ્ય
રશ્મિબેન સોલંકી
સભ્ય
સહદેવસિંહ જાડેજા
સભ્ય
પ્રકાશબા જાડેજા
સભ્ય
રૂલ્સ એન્ડ કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
રેશ્માબેન ઝવેરી
ચેરમેન
બિંદીયાબેન ઠક્કર
સભ્ય
જીજ્ઞાબેન ઠક્કર
સભ્ય
રાહુલભાઈ ગોર
સભ્ય
મહીદીપસિંહ જાડેજા
સભ્ય
બાગબગીચા કમીટી
નં.
સદસ્યશ્રીના નામ
હોદ્દા
મીનાબેન ચંદે
ચેરમેન
હેમાબેન ભાનુશાલી
સભ્ય
મોનીકાબેન ગુંસાઈ
સભ્ય
રાજાકભાઈ માંજોઠી
સભ્ય
ધીરેનભાઈ ઠક્કર
સભ્ય