સરકારી કચેરીઓની યાદી

ક્રમ
અધિકારીનો હોદ્દો
ટેલીફોન નંબર
કોડ નંબર
ઓફિસ
રહેઠાણ
1
કલેકટરશ્રી કચ્‍છ
ર૮૩ર
રપ૦૦ર૦
રપ૦૩પ૦
2
જિલ્‍લા પુરવઠા અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રપર૭૦૩
3
જિલ્‍લા આયોજન અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રપર૩૦ર
4
નાયબ કલેકટર, મદયાહન ભોજન, ભુજ
ર૮૩ર
રર૩૯પર
રપ૬૭૮૭
5
નાયબ કલેકટર, સીવીલ ડીફેન્‍સ, ભુજ
ર૮૩ર
ર૩૦૬૦૩
ર૩૦૬૦૪
6
નાયબ કલેકટર, સ્‍ટેમ્‍પ ડયુટી, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૩પ૧૦
રપ૧૩૪૮
7
સબ રજીસ્‍ટ્રાર, ભુજ
ર૮૩ર
ર૩૦૭૧૦
8
નાયબ કલેકટર, ભુજ (પ્રાંત)
ર૮૩ર
રપ૧૦૦૭
રપ૧૦૩૮
9
‍જિલ્લા રમતગમત અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રર૩૭૭૧
10
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રર૧૭પ૧
11
નાયબ માહિતી નિયામક, ભુજ
ર૮૩ર
રર૪૮પ૯
રપર૮પપ
12
જિલ્‍લા સહાયક નિરીક્ષક, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૦૬પર
13
જિલ્લા તિજોરી અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
ર૩૧ર૦ર
14
જિલ્‍લા રોજગાર અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રર૧૭પ૮
15
જિલ્‍લા નશાબંધી અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રર૧૮પપ
16
નાયબ નગર નિયોજક, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૦૮૭૯
17
કલેકટરશ્રીના અંગત મદદનીશ
ર૮૩ર
રપ૦૦ર૦
18
સીવીલ સર્જન, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૦૧પ૦
19
જિલ્‍લા ઉધોગ કેન્‍દ્ર, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૦પ૦૧
20
જિલ્‍લા પોલીસ અધિકારી, ભુજ
ર૮૩ર
રપ૦પ૧૧
21
કાર્યપાલક ઇજનેર (ર.મ.)
ર૮૩ર
રપ૦૪ર૪
રપ૦ર૦ર
22
નાયબ કાર્યપાલક, સબ ડીવીઝનલ (ર.મ.)
ર૮૩ર
રર૦રપર
રપર૧૦૧
23
ઉમેદભુવન, ભુજ
ર૮૩ર
રપર૯૩૪
24
એકઝી. ઇજનેર ભુજ સીટી (જી.ઇ.બી.)
ર૮૩ર
રપ૩૭પર
25
નાયબ ઇજનેર ભુજ સીટી (જી.ઇ.બી.)
ર૮૩ર
રપ૩૭પ૦
26
જિલ્‍લા પોલીસ વડા
ર૮૩ર
રપ૦૪૪૪
રપ૦૮પ૦
27
નાયબ જિલ્‍લા પોલીસ વડા (હેડ કવાર્ટર)
ર૮૩ર
રપ૦રપ૦
28
ડેપો મેનેજર એસ.ટી.માંડવી
રર૬પર૯
29
ભુજ સીટી પોલીસ સ્‍ટેશન
ર૮૩ર
રપ૩૦પ૦
30
જિલ્‍લા શિક્ષણાધિકારી
ર૮૩ર
રપ૦૧પ૬
ર૦૯૮૭૭
31
સીટી સર્વે, ભુજ
ર૮૩ર
ર૩૦૩૧૬