સ્‍કૂલ અને કોલેજ

વિગત ફોન નંબર
કોમર્સ કોલેજ રર૦પ૯૬, રપરર૩૮
મુકતજીવન ર૯૯૪૭૮
લાલન કોલેજ રપ૦૧૧૭
આશાપુરા સ્‍કૂલ ર૩૧૭૮૧
આલ્‍ફેડ હાઇસ્‍કૂલ રર૩૩૪૧
માતૃછાયા રપપ૧૪૭
ભુજ ઇંગ્લીશ સ્‍કૂલ રરરરર૦
વી. ડી. હાઇસ્‍કૂલ રર૦૬૯૧
સ્‍વામીનારાયણ સ્‍કૂલ રર૦૭૬૪
ઇન્‍દ્રાબાઇ ગર્લ્સ હાઇસ્‍કૂલ રર૩૦૪૭
પી.સી.મહેતા હાઇસ્‍કૂલ રરર૭૦૭
એંકરવાલા વિધામંદિર રર૭૧૦૦
કચ્‍છ યુનિવર્સિટી ર૩પ૦૦૧, ર૩પ૦૦ર