મીડીયા

 
1 2
ક્રમ
નામ - સરનામું
વર્તમાનપત્રનું નામ અને ઇ - મેલ એડ્રેસ
ટેલિફોન - પ્રેસ
ટેલિફોન - નિવાસ
ટેલિફોન - ફેકસ
1
શ્રી દિપકભાઇ માંકડ
અબ્‍બાસ હલી પીરની દરગાહપાસે, સંયુકતા કોલોની સામે, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ભૂજ-કચ્‍છ
કચ્‍છ મિત્ર
kutchmitra@yahoo.com
રપર૦૯૦
રપર૦૯૧
રપ૪૭૭૪
૯૪ર૮૦૦૬૦પ૯
રપર૦૮૯
2
શ્રી કીર્તીભાઇ ખત્રી, (કન્‍સ. એડી)
૭, સંયુકતા સોસાયટી, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ભૂજ-કચ્‍છ
કચ્‍છ મિત્ર રપર૦૯૦
રપર૦૯૧
રપ૦૪૬૬ રપર૦૮૯
3
શ્રી વિપુલભાઇ વૈધ
ન્‍યુઝ એડીટર, હોસ્પિટલ રોડ, ભૂજ-કચ્‍છ
દિવ્‍યભાસ્‍કર દૈનિક
editbhuj@gmail.com
૩૯૮૮૮૮ ૯૯૦૯૯૪૪૦પપ રપપ૧૮૦
4
૧૦૭, શાંતિ ચેમ્‍બર્સ,
સ્‍ટેશન રોડ, ભૂજ-કચ્‍છ
ગુજરાત સમાચાર
( બ્‍યૂરો ચીફ )
રપર૯૩૩
રર૪૧૪૧
   
5
શ્રી કુલસૂમ યૂસુફ ‍
સિવિલ હોસ્પિટલ, ભૂજ-કચ્‍છ
નિવાસી તંત્રી સંદેશ દૈનિક રપપ૬૦૧ ૯૮૭૯૬૧૯૪૬૦ રપપ૬૧૬
6
શ્રી હિંમતભાઇ ઠકકર
આજકાલ દૈનિક, ભૂજ-કચ્‍છ
આજકાલ
aajkal.bhuj@gmail.com
રપ૦૯૯૩ ૯૪ર૬૪૬૩ર૬૮ રપ૦૯૯ર
7
શ્રી ગંગારામ ભાનુશાલી
કચ્‍છ ઉદય કાર્યાલય,પ્‍લોટ નં. ર૮૭, સેકટર -૧-એ, ગાયત્રી મંદિર, ગાંધીધામ-કચ્‍છ
કચ્‍છ ઉદય
kutchuday@icenet.net
રપ૧ર૧૩ ગાંધીરપ૧૦૯૯ ભૂજ ર૩ર૭૦પ
૯૮રપરર૬૯૮૭
રપ૦૧૯૯
8
શ્રી જયેન્‍દ્રભાઇ ઉપાધ્‍યાય
લાલ ટેકરી, ભાવેશ્વર મંદિર પાસે, ભૂજ-કચ્‍છ
ચંચળ ( ગુજરાતી-હિન્‍દી )
chanchal61@yahoo.com
રપર૯૪ર
રપર૯૪૩
૯૪ર૭૬૧૩રપ૧  
9
શ્રી જીતેન્‍દ્ર એ. મહેતા
કચ્‍છ પ્રહરી કા્રયાલય, વાણિયાવાડ સ્‍કૂલ સામે, સુપ્રિમ કલર લેબ ઉપર, ભૂજ-કચ્‍છ
કચ્‍છ પ્રહરી
kutchprahari@gmail.com
રપ૦૦૩૯    
10
શ્રી વિજય ઘેલાણી
કચ્‍છ આમતક કાર્યાલય, કલેકટર કચેરીની સામે,ભૂજ-કચ્‍છ
કચ્‍છ આમતક
kutchaamtak@gmail.com
ર૩૧૦૭૧, ૭ર, ૭૩ ૯૭૧ર૯૯૭૩૦૯  
11
શ્રી સંજય ઉપાધ્‍યાય
લાલ ટેકરી, ભાવેશ્વર મંદિર પાસે, ભૂજ-કચ્‍છ
ચંચળ હિન્‍દી
chanchal61@yahoo.com
રપર૯૪ર ૯૪ર૭૬૧૩રપ૩