મીડીયા

 
1 2
ક્રમ
નામ - સરનામું
વર્તમાનપત્રનું નામ અને ઇ - મેલ એડ્રેસ
ટેલિફોન - પ્રેસ
ટેલિફોન - નિવાસ
ટેલિફોન - ફેકસ
1
શ્રી મહેશભાઇ ગઢવી
હોટેલ વિરામ, ટાઉનહોલ, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
યુ.એન.આઇ. રર૩૯ર૩ રર૩૯ર૪
૯૪ર૮૧૯૧૧૯૪
 
2
શ્રી ડી.વી. મહેશ્વરી
નૂતન સોસાયટી, વિજયનગર, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
ડી.એન.એ. રપ૧૬૮૯
૯૪ર૮૮૧૮પ૮૪
 
3
શ્રી નિખિલ પંડયા
કચ્‍છમિત્ર કાર્યાલય, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
કચ્‍છમિત્ર રપર૦૯૦
રપર૦૯૧
રપ૩૩૩૪  
4
શ્રી નવિનભાઇ જોશી
કચ્‍છમિત્ર કાર્યાલય, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
કચ્‍છમિત્ર રપર૦૯૦ ૯૮રપર૯૩૧૪૯  
5
શ્રી નિમિષભાઇ વોરા
કચ્‍છમિત્ર કાર્યાલય, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
કચ્‍છમિત્ર રપર૦૯૦ ૯૪ર૮૦૦૬૦૪૪  
6
શ્રી સતીષભાઇ એમ. ઉપાધ્‍યાય
શકિતનગર- ર, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
ચંચળ રપર૯૪ર ૯૪ર૭૬૧૩રપ૩  
7
શ્રીમતી હસુમતીબેન ઉપાધ્‍યાય
શકિતનગર- ર, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
ચંચળ રપર૯૪ર    
8
શ્રી જયેશભાઇ શાહ (એક્રેડિટેડ) દિવ્‍ય ભાસ્‍કર - ગાંધીધામ ૯૯૦૯૯૪૪૦૭૬    
9
શ્રી તુષાર મહેશ્વરી (એક્રેડિટેડ) દિવ્‍ય ભાસ્‍કર      
10
શ્રી ધવન શાહ
સ્‍ટેશન રોડ, ભૂજ (એક્રેડિટેડ)
ગુજરાત પ્રવાહ દૈનિક     ૦ર૮૩ર-રર૩૦ર૮
11
શ્રી શૈલેષ કંસારા
લાલ ટેકરી, ભાવેશ્વર મંદિર પાસે, ભૂજ-કચ્‍છ
ફૂલછાબ
chanchal61@yahoo.com
રપ૬૬રપ૦૯૦ ૯૪ર૮૦૦૬૦૪૪  
12
શ્રી રમેશભાઇ આહિર
પીપીસી કલબ સામે, ભૂજ-કચ્‍છ
ગુજરાત ટુડે ૯૮રપ૮ર૪પ૦૩    
13
શ્રી લીલાધરભાઇ એ. ઠકકર
મયુ. શોપીંગ સેન્‍ટર, એસ.ટી.પાસે, ભૂજ-કચ્‍છ
નૂતન સૌરાષ્‍ટ્ર
કચ્‍છ બ્‍યૂરો
રપ૩૮ર૯ ૯૯રપ૩૧૩૩૬૬ રપ૧૭૩૩
14
શ્રી એ.કે.શેખ
હિંગળાજ માતાના મંદિર સામે, ઘાટીયા ફળીયા, ભૂજ-કચ્‍છ
ધરતીના લાલ બ્‍યૂરો ચીફ ૯૮૯૮૦૬૩૦૦૧    
15
શ્રી રમેશ ગરવા
૩૯/૪૦ બી, રઘુવંશીનગર, ભાનુશાલીનગર, લોટ્સ-મુન્‍દ્રા રોડ, ભૂજ-કચ્‍છ
સરહદનો સાદ ૯૪ર૭૪૪ર૬૮ર    
16
શ્રી જયશ્રીબેન મહેતા સમભાવ મેટ્રો-જનસત્તા   ૦ર૮૩૬-ર૪૧૪૧૯ રર૮૭૯૭
૯૮ર,રરપ૪પ૩
17
શ્રી અર્જુનસિંહ જાડેજા
સંસ્કારનગર, એસ.ટી.કોલોની સામે, સત્‍યમ સોસાયટી, ભૂજ-કચ્‍છ
કસુંબી પ્રભાત ૯૮૭૯પ૮૦૪૧૮    
18
શ્રી કુલસુમ યુસુફ
ભૂજ-કચ્‍છ
ટાઇમ્‍સ ઓફ ઇન્‍ડીયા ૯૦૩૩૮૦૦૯૪૭
૯પ૧૦રર૩૪૪૬
૯૮૭૯૬૧૯૪૬૦